Huurvoorwaarden

1. Vertrekgarantie

lndien – om welke reden ook – het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is, heeft de huurder het recht een vervangend voertuig te eisen, zoals de verhuurder het recht heeft een ander voertuig ter beschikking te stellen, uiteraard onder voorwaarde van vergelijkbaarheid.

2. Rijbewijs en identiteitskaart

De huurder moet een fotokopie voorleggen van rijbewijs en identiteitskaart of paspoort.

3. Leeftijd

De minimum leeftijd voor het besturen van het voertuig bedraagt 23 jaar.

4. Prijsberekening – reservatie

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 50% van de huursom. Het saldo client betaald te zijn uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode. Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

5. Waarborg

De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd. De waarborg bedraagt 1000 € cash te voldoen. De waarborg zal aan de huurder worden teruggegeven bij terugkomst. In geval van schade heeft verhuurder het recht de waarborg in te houden ter verrekening van de schade.

In mindering van de waarborg kunnen komen:

Boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook schroeigaten van sigaretten, kapotte banden, krassen van takken, enz.), beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, niet gereinigde wagen, enz…

De controle van terug ontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen en/of gebreken.

6. De huurprijs omvat

 • De verzekering tegenover derden (B.A.)
 • De omniumverzekering met een vrijstelling van 1000 € per schadegeval.
 • VAB depannage en repatrieringskosten van wagen en verzekerden – penale borgstelling gerechtskosten (dit alles volgens de voorwaarden van “DE EUROPESE”).
 • Rechtsbijstandverzekering.
 • De onderweg noodzakelijke reparaties aan motor en mechaniek, mits overlegging van een duidelijke en officiele factuur op naam : 

My Motorhome, Ambachtstraat,2400 Mol,BTW:0447.862.559 – Tel: 014320205

Opgelet: gewone kassabonnen worden niet aanvaard. 

Onderhoud en herstelling dienen te worden uitgevoerd door een erkende merkgarage.

Voor reparaties vanaf 125 € is de huurder verplicht zich vooraf in verbinding te stellen met de verhuurder, zoniet behoudt deze zich het recht voor een terugbetaling te weigeren.

7. De huurprijs omvat niet

 • De BTW terzake.
 • De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen ten gevolge van eigen verkeerd gebruik dan wel verwaarlozing van de vereiste onderhoudsbeurten e.d.
 • De kosten van beschadigingen als gevolg, van onoordeelkundig gebruik, opzet, onoplettendheid, oneigenlijk gebruik (rijden op niet-verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, enz…
 • Brandstof
 • De verzekering van de persoonlijke bezittingen van de huurder, tenzij een bijkomende verzekering werd afgesloten.
 • De verzekering “inzittenden” tenzij een bijkomende verzekering werd afgesloten.

8. Annulatie en annulatieverzekering

Annulatieverzekering geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, noch recht op terugbetaling van het voorschot. Indien de reservatie langer dan 30 dagen voor het vertrek wordt geboekt, is de annulatieverzekering verplicht en gelden de voorwaarden zoals vermeld in de polis.

9. Huurperiode

In principe vangt de huurperiode aan bij vertrek op vrijdag op vrijdagnamiddag en eindigt vrijdagochtend 10 uur. Bij vertrek op zaterdag vangt de huurperiode aan op zaterdagnamiddag en eindigt zaterdagochtend 10 uur. Wanneer door technische defect een wagen niet op de overeengekomen dag kan vertrekken, doch pas de volgende dag, blijft de huurovereenkomst gelden. De huurder kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vergoeding of schadeloosstelling.

In afwijking van wat onder huurperiode wordt vermeld, kunnen huurder en verhuurder een andere periode overeenkomen. Dit uitsluitend na schriftelijke overeenkomst.

10. Gebruik van het voertuig

 • De huurder zal het voertuig slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen.
 • Het is verboden het voertuig te gebruiken om te duwen of te slepen, het onder te verhuren, het te gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden.
 • Het is verboden klevers e.d. op het voertuig aan te brengen.
 • De huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, koelvloeistof, motoroliepeil, enz. te controleren. De huurder dient er zorg voor te dragen dat bij lekke band, de kapotte band wordt hersteld.
 • Honden en huisdieren in het algemeen zijn niet toegelaten in het voertuig.
 • Het gebruik van frituurolie of licht-ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden.
 • Het gebruik van bagage- of fietsendrager is volledig voor risico van de huurder, de eventueel hieruit voortkomende schade eveneens.
 • Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.

11. Verzekering

Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden opgegeven te worden.

Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, BTW of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van verdovende middelen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden aan de verhuurder van het verlies van het voertuig en van alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten.

Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge risico’s: zoals, politieke onlusten, betogingen, stakingen, oorlog, gebieden gevaarlijk voor natuurrampen, enz…

Uitgesloten van de verzekering zijn:

 • Beschadigingen tijdens het vervoer van het voertuig, het aan boord nemen of lossen.
 • Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen.
 • Schade aangebracht door huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.

Landen waarvoor de “groene kaart” geen dekking verleent mogen expliciet NIET worden bezocht.

Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling door betrokkene bij een ongeval gedaan, zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, ontslaat deze laatste van elke verplichting tegenover de verzekerde huurder. Elke motorhome is verzekerd voor evenveel personen als er slaapplaatsen zijn.

12. Ongevallen — schade — overtredingen

De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen MY MOTORHOME onmiddellijk te verwittigen en dit schriftelijk te bevestigen met volledige ongevalsaangifte.

De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen; in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.

Ongeoorloofd behouden van de gehuurde wagen na verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.

De gebruiker of huurder ontslaat MY MOTORHOME van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enz… die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak van het ongeval of de schade weze. MY MOTORHOME is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel kan schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de ‘nodige voorzorgen te nemen tegen de weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, boiler, diesel, olie, enz. ..

13. Afhalen en terugbezorgen

Parkeren van de eigen wagen op de parking van MY MOTORHOME tijdens het gebruik van de huurwagen is kosteloos, doch op volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.

14. Terugbezorgen

De huurder brengt steeds het gehuurde voertuig terug op de plaats van de afhaling, namelijk bij MY MOTORHOME-AMBACHTSTRAAT 15-2400 MOL, op de schriftelijk overeengekomen dag en tijdstip.

Eerder terugbrengen van het voertuig geeft geen aanleiding tot terugbetaling van huur, ook niet gedeeltelijk.

Wanneer de huurder nalaat het gehuurde voertuig op het voorziene tijdstip en plaats terug te brengen, wordt hem een vergoeding aangerekend à rato van 60 € per uur. Deze vergoeding kan in mindering gebracht worden op de waarborgsom.

Het gehuurde voertuig moet grondig gereinigd en volledig teruggebracht worden, zoniet worden de reinigingskosten en/of installatiekosten volgens bijgevoegd tarief aangerekend (zie bijvoegsel).

15. Overmacht

Indien de gehuurde wagen door overmacht (bijvoorbeeld ongeval) niet kan ter beschikking gesteld worden aan de huurder, zal voor elke verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs terugbetaald worden. In ieder geval zal de verhuurder de nodige maatregelen nemen om een ander gelijkwaardig voertuig ter beschikking te stellen. Indien dit gebeurt binnen de 24 uur, kan de huurder geen aanspraak maken op weigering, verzoek tot terugbetaling of om het even welke schadevergoeding of reductie.

Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald. De huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor welke kosten dan ook.

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel uitmaken van deze huurovereenkomst. In geval van betwisting is alleen de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de hoofdzetel van My Motorhome is gevestigd.

16. Reinigingskosten

Buitenzijden (inclusief dak)€ 125
Binnen (vloeren, wanden, kasten, bedden, tafels, badkamer, cabine, asbak)€ 200
WC in badkamer€ 50
WC reservoir of cassette en cassettehuis€ 100
Koelkast€ 15
Afvalwaterreservoir€ 15

Belangrijk: Krassen als gevolg van het reinigen (meestal het onoordeelkundig verwijderen aan de voorzijde van vliegen e.d.) zullen onherroepelijk aanleiding geven tot vergoeding en vallen niet onder de vrijstelling van 1000 € van de omniumverzekering.

17. Installatiekosten

Fietsendrager bevestigingsriemen per stuk€ 2,5
220 V buitenkabel€ 75
Verloopstekker: 2 koppelstukken voor waterkraan per stuk€ 15
Watervulslang€ 65
Staaf voor de stabilisatiesteunen€ 12
Gevarendriehoek€ 12
Verbanddoos€ 12
Sleutels per stuk€ 40
Startsleutel€ 270